دلنوشته های لئورا

لئورا ریشه ی کلمه ی لُر است. که ابتدا ازین واژه به لورا، لرا، و در نهایت به لُر تبدیل شده

دی 93
1 پست
خرداد 91
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
9 پست
بهمن 84
10 پست
دی 84
2 پست
مادر
1 پست
آرزوها
1 پست
سونامی
1 پست
اعتراض
1 پست
پدر
1 پست
واهمه
1 پست
شعر
1 پست
مترسک
1 پست
1 پست
داستان
1 پست
خدا
1 پست
من_و_خدا
1 پست
یلدا
1 پست